در حال حاضر شرکت مشاور سرمایه گذرای هدف حافظ هیچ گونه روابط تجاری خاصی با سایر نهادهای حقوقی و همچنین افراد حقیقی که در روند فعالیت مشاوره سرمایه گذاری ایجاد تضاد بنماید ندارد.