محمد اقبال‌نیا (رئیس هیات مدیره)

آخرین مدرک تحصیلی:

 • دکترای مدیریت مالی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله‌گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه


سوابق حرفه‌ای:

 • مدیرعامل کارگزاری حافظ
 • نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
 • مدیرعامل شرکت سهم یاسان بهداد
 • عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
 • مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
 • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها
 • عضو هیات مدیره شرکت فرومولیبدن کرمان
 • مدیر معاملات شرکت کارگزاری رضوی

 

 

رضا زنگنه (نایب رئیس هیئت مدیره)

آخرین مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله‌گری اوراق تأمین مالی
 • گواهینامه معامله‌گری ابزار مشتقه
 • گواهینامه معامله‌گری بورس کالا
 • گواهینامه کارشناس عرضه و پذیرش

 

سوابق حرفه‌ای:

 • مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس نمودگر
 • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری بهمن و شرکت‌های تابعه
 • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری خبرگان‌سهام
 • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت
 • کارشناس شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه

 

علیرضا نکاحی (عضو هیئت مدیره)

 

آخرین مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله­ گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

 

سوابق حرفه ای:

 • کارشناس عرضه و پذیرش شرکت کارگزاری حافظ 
 • مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه اعتماد 
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مشاوران اقتصادی آریا داد 
 • عضو هیئت مدیره شرکت اقتصاد کیان گستر  
 • مشاور شرکت سرمایه گذاری سامان مجد 
 • رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری دانش 
 • موسس و سهامدار اصلی شرکت سبدگردان هدف 
 • عضو هیئت مدیره شرکت خبرگان آگاه سرزمین پارس
 • مشاور سرمایه گذاری بانک ایران زمین 
 • عضو حقیقی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

حمید یثربی فر (مدیرعامل)

 

آخرین مدرک تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مالی - بانکداری

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه 
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
 • گواهینامه معامله­ گری ابزارهای مشتقه
 • گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار
 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

 

 سوابق حرفه ای:

 • کارشناس عرضه و پذیرش شرکت کارگزاری حافظ
 • تحلیلگر شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

 

فرشته تکسیبی (تحلیلگر)

 

آخرین مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد اقتصاد

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه 
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
 • گواهینامه معامله­ گری ابزارهای مشتقه

 

 سوابق حرفه ای:

 • معامله گر اوراق بهادار کارگزاری مشاوران سهام
 • معامله گر بازار مشتقه کارگزاری مشاوران سهام
 • تحلیلگر سبد اوراق بهادار کارگزاری مشاوران سهام
 • تحلیلگر صندوق مشترک سرمایه گذاری پیشگام کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

 

احسان خاتونی داریان (تحلیلگر)

 

آخرین مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش مالی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله­ گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه معامله­ گری بورس کالا

 

سوابق حرفه ای:

 • معامله­ گر اوراق بهادار شرکت کارگزاری حافظ
 • کارشناس صندوق مشترک سرمایه گذاری حافظ
 • تحلیلگر بازار 

 

 

محمد حسن عطائی (کارشناس)

آخرین مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله­ گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا
 • گواهینامه معامله گری ابزارهای مشتقه 
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی
 • گواهینامه مشاور عرضه و پذیرش

 

سوابق حرفه ای:

 • تحلیلگر سهام 
 • کارشناس عرضه و پذیرش